REGULAMIN KONKURSU

ROZDZIAŁ I: WSTĘP

I.1. Organizatorem Konkursu „Jaka jest Twoja historia z olejkami CBD?” zwanego dalej Konkursem jest Grupa CBD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sułkowicka 2/4/6, 00-746 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000798647, REGON: 384080850, posługująca się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej NIP: 521-387-31-11, zwana dalej Organizatorem.

I.2. Konkurs rozpoczyna się dnia 22 kwietnia 2024 r. i trwa do końca dnia 12 maja 2024 r. Konkurs jest przeprowadzany w celach promocyjnych.

I.3. Ogłoszenie laureatów Konkursu przez Organizatora nastąpi w dniu 20 maja 2024 roku.

I.4. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, która dokona Zgłoszenia, o którym mowa w rozdziale drugim niniejszego Regulaminu (zwana dalej: Uczestnikiem) w czasie trwania Konkursu (patrz pkt I.2).

I.5. Informacje na temat Konkursu udostępniane są za pośrednictwem oficjalnego fanpage’a Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook: https://www.facebook.com/cannavitis/ i Instagram: https://www.instagram.com/cannavitis/

I.6. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj.: Dz.U. z 2022 r. poz. 888)

I.7. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, jak również inne osoby biorące bezpośredni udział w organizacji Konkursu. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, dzieci, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora.

ROZDZIAŁ II: ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

II.1. Biorąc udział w Konkursie, czyli dodając zgłoszenie w Konkursie, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu (dostępną pod wskazanym w poście konkursowym linkiem) i akceptuje w pełni jego postanowienia oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora.

II.2. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi:

– w trakcie trwania Konkursu zalajkować post konkursowy na https://www.facebook.com/cannavitis/ lub https://www.instagram.com/cannavitis/ – zostawić komentarz, w którym opisze swoją historię stosowania olejków CBD i wyrazi swoją opinię na temat tych produktów. – dokonać wyboru nagrody spośród olejków:

• CBD 5%

• CBD 10%• CBD + Mircen

• CBD + Limonen

• CBD + Humulen

• CBD + Betakariofilen

– Zgłoszenie musi być zgodne z treścią niniejszego Regulaminu.

II.3. Zgłoszenia należy dokonać w okresie trwania Konkursu. Data i godzina zgłoszenia to data, jaka znajduje się w komentarzu na serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, który jest zgłoszeniem Uczestnika do Konkursu. Zgłoszenia z godziną i datą niemieszczącymi się w granicach czasu trwania Konkursu nie będą brane pod uwagę w wyborze laureatów.

II.4. Zgłoszenia z profili fikcyjnych, nieosobowych (np. profili firmowych), zdublowanych i jakkolwiek inaczej naruszających regulamin portalu Facebook i Instagram, nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu laureatów. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji profili, a co za tym idzie – wykluczania profili, co do których ma wątpliwości (np. istnieje uzasadnione podejrzenie, że profil jest fikcyjny) i usuwania zgłoszeń, które jego zdaniem w jakikolwiek sposób naruszają regulamin Konkursu lub regulamin portalu Facebook i Instagram, bez powiadamiania o tym autora zgłoszenia. Decyzja

Organizatora jest ostateczna.

II.5. W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną liczbę razy, czyli dowolną liczbę razy, pod postem konkursowym na profilu facebookowym i instagramowym @cannavitis, odpowiedzieć na pytanie „JAK WPŁYNĘŁO NA CIEBIE STOSOWANIE OLEJKU CBD?”, jednak jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

II.6. Poprzez udział w Konkursie Uczestnik oświadcza, że jest wyłącznym twórcą zgłoszenia i przysługują mu wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do tego Zgłoszenia i materiałów w nim zawartych (dalej także jako „Utwór”). Uczestnik przystępując do Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej, na czas nieokreślony, nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej licencji na korzystanie ze zgłoszonego w Konkursie Utworu na następujących polach eksploatacji:

– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania

– wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

– w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

– zamieszczanie utworu na wszystkich możliwych nośnikach reklamowych i informacyjnych,

– rozpowszechniania Utworu w sieci Internet i Intranet,

– wykorzystywanie Utworu dla celów marketingowych w dowolnym zakresie, w tym także dla celów realizowanych za pośrednictwem mediów kampanii reklamowych w ramach prowadzonej przez

Organizatora działalności gospodarczej.

II.7. W przypadku stwierdzenia, że Zgłoszenie Uczestnika stanowi plagiat (w całości lub w części), dany Uczestnik będzie ponosił wobec Organizatora pełną odpowiedzialność odszkodowawczą. Utraci również prawo do otrzymania nagrody, a jeżeli nagroda została już wydana Uczestnikowi, podlega ona niezwłocznemu zwrotowi w stanie nienaruszonym, względnie jeżeli nie będzie to możliwe

Uczestnik obowiązany jest wypłacić Organizatorowi ekwiwalent pieniężny wydanej nagrody.

II.8. Laureat Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej w następujący sposób: – poprzez wiadomość prywatną na portalu Facebook lub Instagram. Wiadomość zostanie przesłana na profil, z którego Uczestnik przesłał zgłoszenie.II.9. W treści wiadomości prywatnej wysłanej za pośrednictwem portalu Facebook lub Instagram,

Organizator wezwie Zwycięzcę do przekazania danych niezbędnych do odbioru nagrody, tj.:

a. imię i nazwisko,

b. numer telefonu,

c. adres do doręczeń – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość.

II.10. Organizator czeka na odpowiedź laureata tydzień, czyli 7 dni kalendarzowych licząc od dnia przesłania zawiadomienia przez Organizatora.

ROZDZIAŁ III: NAGRODY

III.1. Wyłonienia laureata Konkursu dokonywać będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, która dokona subiektywnej oceny zgłoszeń pod względem zgodności z Regulaminem oraz zadaniem konkursowym. Nagrody zostaną przyznane osobom, których zgłoszenia będą spełniały warunki punktu II.2. niniejszego regulaminu oraz których odpowiedź na pytanie konkursowe będzie oryginalna, kreatywna i inspirująca. Organizator przyzna nagrody wybrane przez uczestników konkursu i wskazane przez nich w swoim komentarzu, wybrane spośród:

• CBD 5%

• CBD 10%

• CBD + Mircen

• CBD + Limonen

• CBD + Humulen

• CBD + Betakariofilen

III.2. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

III.3. Nagrody zostaną wydane laureatom w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji o których mowa w pkt II.9. Regulaminu.

III.4. Nagrody zostaną przesłane, według wyboru Organizatora, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na adres wskazany przez danego laureata w wiadomości prywatnej na Instagramie lub Facebooku.

III.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność, ani utrudnienia odbioru nagród z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.

III.6. Nagrody nie odebrane przez laureatów podlegają przepadkowi na rzecz Organizatora.

ROZDZIAŁ IV: REKLAMACJE

IV.1. Uczestnicy mogą składać reklamacje w formie pisemnej, na adres siedziby organizatora: Grupa

CBD Sp. z o.o. Sp.k., ul. Sułkowicka 2/4/6, 00-746 Warszawa z dopiskiem „REKLAMACJA – KONKURS

PAKIET SEN”. W treści reklamacji należy podać swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail użyty w Konkursie) w terminie 30 dni od daty zakończenia Konkursu.

Organizator zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację pisemnie w ciągu 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji.ROZDZIAŁ V: DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

V.1.Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i laureatów Konkursu jest

Organizator firma Grupa CBD Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Sułkowicka 2/4/6, 00-746 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000798647, REGON: 384080850.

V.2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Administratorem w formie pisemnej na adres siedziby Administratora lub za pomocą adresu e-mail info@grupacbd.com.

V.3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody, o której mowa w Rozdziale VI (art. 6 ust 1 lit a RODO), w celu spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust 1 lit c RODO) oraz w celu przeprowadzenia Konkursu, wydania nagród, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust 1 lit f RODO).

V.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące na podstawie umowy powierzenia, w zakresie i w celach, które wynikają z umowy powierzenia, podmioty świadczące usługi na rzecz Organizatora, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa i uzasadnionego interesu Organizatora nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat.

V.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres jednego miesiąca tj. okres niezbędny do realizacji celów określonych w Rozdziale VI, a po tym czasie w zakresie dotyczącym laureatów przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a także w przypadku zgłoszenia przez Pana /Panią reklamacji przez okres niezbędny do jej rozpoznania.

V.6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy: – dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, – osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawa przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, – dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, – dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiasię usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, – Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, – osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu

d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

V.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Przy czym cofnięcie zgody przed rozstrzygnięciem Konkursu lub przekazaniem nagrody uniemożliwia dalszy udział w Konkursie lub przesłanie nagrody.

V.8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V.9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, przy czym zgoda Pana/Pani jest konieczna, aby Pani/Pani mogła uczestniczyć w Konkursie.

V.10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

ROZDZIAŁ VI: OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji Konkursu w zakresie: imię, nazwisko, adres e- mail, numer telefonu, adres do doręczeń.

Rozdział VII: POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

VII.1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

VII.2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, które nie naruszają praw nabytych uczestników Konkursu.

VII.3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisy Facebook i Instagram, ani z nimi związany.