Na co pomaga CBD, Wiedza o CBD

Zespół Draveta i Zespół Lennoxa-Gastauta

kobieta przytulająca dzieci

Wpływ CBD na schorzenia Zespołu Draveta oraz Zespołu Lennoxa-Gaustata

Zespół Draveta (DS), znany też jako ciężka miokloniczna padaczka ujawniająca się u niemowląt, jest rzadkim genetycznym schorzeniem, charakteryzującym się zaburzeniami w neurorozwoju i opornymi na leczenie napadami padaczkowymi występującymi w dzieciństwie. U 70-80% chorych wykrywane są mutacje w genie kodującym alfa-1 podjednostkę napięciozależnego kanału sodowego SCN1A.

Innym schorzeniem, które również wywołuje lekooporne napady padaczkowe w dzieciństwie jest Zespół Lennoxa-Gastauta. Za jego występowanie odpowiadają z kolei liczne mutacje w genach, utrudnienia okołoporodowe, wrodzone infekcje czy też inne zespoły uwarunkowane genetyczne takie jak stwardnienie guzowate czy zespół Westa.

Problemy w terapii
Charakterystyczną dla obydwu zespołów jest ograniczona skuteczność leków stosowanych w epizodach padaczkowych. Istotnym klinicznie jest, by zarówno unikać stymulacji napadów jak i kontrolować ich przebieg, tak skutecznie jak to jest tylko możliwe. Leczenie farmakologiczne pozostaje nadal pierwszym wyborem w doborze terapii. U niektórych pacjentów dieta ketogeniczna i neuromodulacja okazują się obiecującym rozwiązaniem.

Celem terapeutycznym jest ograniczenie zarówno częstotliwości, jak i długości napadów, zmniejszenie odczuwania efektów ubocznych leków przeciwpadaczkowych, promocja rozwoju neurokognitywnego i polepszenie jakości życia. W tej sytuacji, przydatnym może okazać się Kanabidiol (CBD).

 

Czy CBD może pomóc?

W badaniu z 2017 roku, Profesor Neurologii Danielle M. Andrade z University of Toronto, wraz z Doktorem Fabio A. Nascimento z Harvard Medical School, skupiają się na leczeniu i rokowaniu w zespole Draveta.

120 pacjentom ze zdiagnozowanym DS, znajdującym się w różnych klinikach, podawano losowo przydzielone placebo lub roztwór kanabidiolu (w dawce 20mg/kg m.c./dzień), jako dodatek do ich standardowego schematu leczenia.

Na przestrzeni 14 tygodni, mediana częstotliwości napadów padaczkowym zmniejszyła się z 12.4 do 5.9 na miesiąc w grupie otrzymującej Kanabidiol oraz z 14.9 do 14.1 w grupie, której podawano placebo. Opiekunowie chorych z grupy stosującej CBD zgłaszali zaobserwowanie polepszenie stanu ogólnego chorych.

Na podstawie danych zgromadzonych podczas przeprowadzania tego badania oraz prób klinicznych stosowania CBD w zespole Lennoxa-Gastauta, w czerwcu 2018 roku Agencja Żywności i Leków (FDA) zatwierdziła kanabidiol do stosowania w leczeniu tychże zespołów padaczkowych. Co więcej, the United Kingdom National Institute for Health and Care Excellence (NICE) zawarł w swoich wytycznych połączenie kanabidiolu z klobazamem jako opcję terapeutyczną. Nadal jednak nie ma dowodów na skuteczność kanabidiolu w monoterapii.

Powrót do listy